Vitajte na mojej stránke!

Som presvedčený, že žijeme v dobe, v ktorej je nevyhnutné, aby klavirista prezentoval svoje aktivity atraktívnou formou. Tento web je nielen mojou odpoveďou na túto potrebu, ale aj pokusom o prepojenie konzervatívneho sveta slovenského hudobného umenia s modernou érou digitálnych technológií.

Zdieľajte
Klavirista & pedagóg

"Klavír je najkomplexnejší hudobný nástroj, aký kedy vznikol. Ak máte radi hudbu, neexistuje dokonalejší prostriedok, ktorým ju možno uchopiť. Hudba je našim univerzálnym jazykom a klavír jeho najlepším slovníkom. Preto som rád, že som klavirista."

Kto som a čomu sa venujem

Od svojich štyroch rokov sa venujem hre na klavíri. Ako päťročný som prvýkrát vstúpil na koncertné pódium, ktoré sa stalo trvalou súčasťou môjho života. Od detstva som klavíru venoval veľkú pozornosť, zúčastňoval sa súťaží, festivalov, kurzov a koncertov. Pokračovanie v štúdiu klavírnej interpretácie bolo pre mňa prirodzenou voľbou. Na Slovensku som postupne absolvoval všetky stupne umeleckého vzdelávania a obohatil ich o jeden semester vysokej školy na zahraničnej univerzite.

Dobré vzdelanie je nevyhnutnou, nie však postačujúcou podmienkou pre umelecký rast. Potrebná je aj synergia talentu, cieľavedomosti, pracovitosti, šťastia a ďalších vplyvov.

Kreovanie interpretačného umelca je náročný, zdĺhavý a mimoriadne komplikovaný proces s neistým výsledkom. Vďaka dlhoročnej tvrdej práci, podpore rodičov, učiteľov, okolia a spoločnosti, sa dnes teším zo schopnosti oživiť nesmrteľné hudobné diela s vlastným interpretačným vkladom.

Som koncertný umelec, klavirista.

Počas svojho vzdelávania som mal šťastie na kvalitných, starostlivých a odborne fundovaných pedagógov. Uvedomujem si, akú veľkú úlohu zohrali v mojom umeleckom vývoji. Talent je krehká vec, ktorá sa dá premrhať, ak ju neuchopí kvalitný učiteľ. Môj talent bol od detstva systematicky rozvíjaný a dnes sa snažím ja rozvíjať nadanie svojich žiakov a študentov.

Slovenské umelecké školstvo dôverne poznám, kedže som mal možnosť pedagogicky pôsobiť na všetkých jeho stupňoch. Videl som v ňom veľa kvalitných i nekvalitných učiteľov hudby. Veľmi podobný model umeleckého vzdelania som spoznal vo Fínsku a považujem ho za inšpiratívny, najmä preto, lebo nekvalitní učitelia v ňom takmer neexistujú.

Kvalitný učiteľ podľa môjho názoru musí mať ľudský prístup a kombinovať tri prednosti. Profesionalitu vo svojom odbore, pedagogické zručnosti a chuť neustále sa rozvíjať. Takýmto pedagógom sa snažím byť.

Som učiteľ hry na klavíri.

Postavenie umenia na Slovensku nie je ideálne. Mnohí nevnímajú, aký zásadný dopad na spoločnosť má umelecká tvorba. Krajiny vyspelého sveta, ku ktorým sa často primeriavame, nám už dnes nie sú najvzdialenejšie ekonomickými ukazovateľmi, ale svojim prístupom k umeniu, kultúre, či školstvu. Umelec a spoločnosť na seba vzájomne vplývajú, preto časť svojej energie venujem verejnému diškurzu.

Mnohé veci je možné ovplyvniť len z najvyššej úrovne, no zlepšovať umelecké a školské prostredie môže každý človek vo svojom okolí. Počas celého vysokoškolského štúdia som sa aktívne venoval akademickej samospráve, pracoval som v orgánoch fakulty aj školy. V súčasnosti participujem na reformách vo vnútri umeleckej komunity a projektoch domovskej katedry.

Energiu vloženú do verejného angažovania sa nepokladám za príťaž, ale za investíciu do budúcnosti. Naša spoločnosť sa potrebuje dostať do štádia, v ktorom pochopí a docení význam umenia pre jej existenciu. K tomuto cieľu sa dá dostať len systematickým zvyšovaním kultúrneho povedomia v spoločnosti.

Zaujímam sa o veci verejné, som aktivista.

V súčasnosti pôsobím v týchto inštitúciách:

Spolok koncertných umelcov

Som členom predstavenstva spolku, v ktorom sa snažím o prezentáciu interpretačnej komunity a jej činností navonok.

Vysoká škola múzických umení

Na univerzite pôsobím ako odborný asistent na Katedre klávesových nástrojov.

ZUŠ Júliusa Kowalského

Dlhodobo sa venujem aj primárnemu umeleckému vzdelávaniu. Na škole pracujem ako učiteľ hry na klavíri.